Walne zebranie

Informacja o walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym

w ROD "POD HERBEM" w Piotrkowie Trybunalskim

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze dla członków PZD w ROD odbędzie się w dniu 06.04.2019 r. w Domu Działkowca ul. Brzeźnicka 16
I termin - godzina 10:00
II termin - godzina 10:30

Proponowany porządek obrad
 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i Prezydium Zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej, oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działąlności za 2018 rok (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
 9. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.
 10. Projekt planu pracy na 2019 rok.
 11. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok..
 12. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
 13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 14. Dyskusja.
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania:
  1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.
  2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
  3. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
  4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.
  5. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
  6. Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
  7. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
  8. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*.
  9. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
  10. Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i programu działąnia na okres kadencji.
  11. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.
* tylko w przypadku inwestycji

Uprawnienie do udziału w walnym zebraniu członkowie PZD będą mogli zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi w dniach
29.03.2019 r. godz. 15:00 - 17:00
30.03.2019 r. godz. 11:00 - 13:00
w Domu Działkowca ul. Brzeźnicka 16.

UWAGA
Niniejsza informacja nie stanowi formy zawiadomienia członków PZD o terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w ROD, któa musi spałniać wymogi określone w § 60 Statutu PZD. Jest to wyłącznie informacja pomocnicza.
Uprawnieni do udziału w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członkowie PZD w naszym ROD zostaną zawiadomieni w walnym zebraniu poprzez imenne zawiadomienia zgodnie z § 60 Statutu PZD. Zarząd

Pobierz treść ogłoszenia.

Powrót