Zebranie

Zawiadomienie

Zarząd ROD "Pod Herbem" w Piotrkowie Tryb. ul. Brzeźnicka 16 działąjąc na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 z ustawy z dnia 13.12.2013 r. o ROD zawiadamia wszystkich dziakowców korzystających z działek położonych na ternie w/w ROD o zebraniu, które odbędzie się w dniu

6 września 2014 r. o godz. 10.00
w Domu Działkowca w Piotrkowie Tryb.
ul Brzeźnicka 16


Celem zwołanego zebrania jest przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, któe będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy.
W przypadku niepodjęcia przez zebranie działkowców uchwały o pozostawienia rodzinnego ogrodu działkowego jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzenia mu prowadzenia tego ogrodu lub uchwały o wyodrębnieniu rodzinnego ogrodu ze stowarzyszenia ogrodowego PZD i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego, które przejmie prowadzenie tego ogrodu (uchwały o wyodrębnieniu ROD) przeprowadzone zostanie zebranie działkowców w II terminie.

II-gi termin zebrania wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na ternie w/w ROD odbędzie się w dniu

6 września 2014 r. o godz. 10.30
w Domu Działkowca w Piotrkowie Tryb.
ul Brzeźnicka 16


Na zebranie działkowców w II terminie uchwała o pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzeniu mu prowadzenie tego ogrodu lub uchwałą o wyodrębnieniu ROD, podejmowana jest w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/10 liczby działkowców, korzystających z działek położonych na terenie w/w ogrodu działkowego, któego dotyczy uchwała.Wyciąg z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych:
Art. 69. 1. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zarząd rodzinnego ogrodu działkowego, prowadzonego przez stowarzyszenie ogrodowe, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, zwołuje zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na terenie tego rodzinnego ogrodu w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy.
Art. 72. 1. W zawiadomieniu, o którym mowa w art. 69 ust. 2, zarząd jest obowiązany wskazać, że w przypadku niepodjęcia uchwały, o któej mowa w art. 70 ust. 1 pkt 1 albo 2, przeprowadzone zostanie zebranie w drugim terminie, nie później jednak niż 2 miesiące od dnia zebrania, o którym mowa w art. 69 ust. 1. W zawiadomieniu zarząd obowiązany jest wskazać drugi termin zebrania działkowców oraz zasady podejmowania uchwały na zebraniu w drugim terminie wynikające z niniejszego artykułu.WAŻNE
1. Z uwagi na ważność powyższego zebrania, na któym zadecydujemy o przyszłości naszego Ogrodu, o tym jak będzie funkcjonował, czy będzie nadal w strukturach PZD - który to razem z nami walczył o przyszłość działkowców i naszych Ogrodów. W związku z tym prosimy o przybycie i uczestnictwo w zebraniu, ponieważ frekwencja w tym przypadku jest bardzo ważna.
2. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Powrót