Uchylenie uchwały

INFORMACJA

Okręgowy Zarząd Łódzki - PZD w Łodzi niniejszym informuje wszystkich działkowców ROD "Pod Herbem", że uchylona została Uchwała nr 12/2014 Walnego Zebrania Sprawozdawczego podjęta, 26.04.2014 r. w sprawie wniesienia dodatkowej opłaty przez działkowców, którzy nie zabezpieczyli działki w chwili puszczenia wody w Ogrodzie.

Uchwała powyższa została podjęta z naruszeniem przepisów związkowych. Statut PZD nie przewiduje bowiem możliwości nakładania kar finansowych bądź innych opłat.

W związku z tym Okręgowy Zarząd Łódzki – PZD w Łodzi na posiedzeniu w dniu 09.06.2014 r. podjął Uchwałę nr 6/XII/2014 mocą której została stwierdzona nieważność §2 z wyżej wspomnianej uchwały.

Wymienione uchwały w §1 nie obowiązują od chwili podjęcia przez Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia czyli 26.04.2014r.

Zarząd

Powrót